Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

 1. Nazwa Projektu: "Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu". Nr Projektu: WND-RPLD.07.01.02-10-0011/19
 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, została podpisana w dniu 27 lutego 2020 roku.
 3. Celem głównym projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze e-zdrowia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu przyczyniający się do zwiększonego ich wykorzystania na terenie powiatu łowickiego wraz z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych.
  Zadania:
  • modernizacja sieci teleinformatycznej,
  • zakup sprzętu komputerowego,
  • oprogramowanie systemowe i narzędziowe,
  • oprogramowanie systemu szpitalnego,
  • elektroniczna dokumentacja medyczna,
  • szkolenia.
 4. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 339 801,66 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 242 962,71 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 1 096 838,95 PLN
Galeria (przed remontem) Galeria (po remoncie)

zdj zdj zdj zdj zdj

zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj zdj