Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Szczepienia COVID-19

ZOZ w Łowiczu nie realizuje usługi wykonywania szczepień p/ COVID-19

 

Od 1 grudnia 2023 r. podmiotami uprawnionymi do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 i ich rozliczenia są przychodnie POZ, które wystąpiły do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o szczepionki lub apteki ogólnodostępne, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień zalecanych.

Lista i mapa z punktami szczepień jest aktualizowana i udostępniana na stronie pacjent.gov.pl.                                   

Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 4 września 2023 r., rekomendacji WHO z 10 listopada 2023 r., informacji ECDC z 17 sierpnia 2023 r. oraz komunikatu EMA z 31 października 2023 r.  zaleca    osobom mającym:

·         wiek 60 lat;

·          niedobory odporności lub choroby współistniejące zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku ≥12 lat);

·          pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym;

·         również dla osobom, które wyrażają chęć zaszczepienia i spełniają warunek wieku (osoby, które ukończyły 12 r.ż.) i od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

przyjęcie szczepionki zaktualizowanej dla podwariantu XBB.1.5, jako kolejnej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.  Jest to szczepionka białkowa podjednostkowa Nuvaxovid (firmy Novavax) zaktualizowana pod aktualnie dominujący podwariant XBB.1.5.

 

             W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19, powyżej 12 roku życia należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.

 


Informacja o ochronie danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
Administratorem danych osobowych pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP: 834-14-56-538, Regon: 750079660, telefon: (46) 837 56 11,12,13, Fax: (46) 837 59 91, E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Inspektor Ochrony Danych w ZOZ w Łowiczu jest dostępny w budynku administracyjnym, pokój nr 103, tel 46 837 56 11 wewn. 256, e-mail iod@zoz.pol.pl który udziela informacji oraz przyjmuje wnioski w sprawie ochrony danych osobowych.
Celem przetwarzania danych osobowych ( w zakresie danych niemedycznych podstawą prawną jest art. 6 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych medycznych podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO ) jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzanie udzielaniem usług medycznych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przekazanie danych osobowych innym podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.
Przechowywanie danych osobowych przez okres maksymalnie 30 lat, następuje na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczenia.
Pacjent ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane pacjentów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani w sposób zautomatyzowany.