Przejdź do treści

Rejestracja

Fundusze Unijne

Szczepienia COVID-19

Zapisy elektroniczne wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19

Dyrekcja ZOZ w Łowiczu informuję, że zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, od dnia 22 lipca 2022 rozpoczął się proces szczepień p/COVID-19 drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 60 lat oraz u osób, które  ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zburzeniami odporności.

Punkt Szczepień w ZOZ w Łowiczu wykonuje szczepienia p/COVID-19.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod następującymi numerami telefonicznymi:

46-837-56-11 wew. 506
lub dzwoniąc na infolinię 989
oraz wypełnij kwestionariusz kwalifikacyjny.


W miesiącu sierpniu Punkt Szczepień działa w następujących dniach:

wt. 09.08. w godz. 14:30 - 20:30
śr. 10.08. | 24.08. | 31.08. w godz. 8:30 - 15:30
czw. 11.08. | 25.08.  w godz. 8:30 - 15:30
pt. 12.08. | 26.08. w godz. 8:30 - 15:30

Odnośnie miesiąca września dni i godziny działania Punktu Szczepień będą na bieżąco aktualizowane.


Informacja o ochronie danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
Administratorem danych osobowych pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP: 834-14-56-538, Regon: 750079660, telefon: (46) 837 56 11,12,13, Fax: (46) 837 59 91, E-mail: lowzoz@pro.onet.pl
Inspektor Ochrony Danych w ZOZ w Łowiczu jest dostępny w budynku administracyjnym, pokój nr 103, tel 46 837 56 11 wewn. 256, e-mail iod@zoz.pol.pl który udziela informacji oraz przyjmuje wnioski w sprawie ochrony danych osobowych.
Celem przetwarzania danych osobowych ( w zakresie danych niemedycznych podstawą prawną jest art. 6 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych medycznych podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO ) jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzanie udzielaniem usług medycznych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przekazanie danych osobowych innym podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.
Przechowywanie danych osobowych przez okres maksymalnie 30 lat, następuje na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczenia.
Pacjent ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane pacjentów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani w sposób zautomatyzowany.