Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Dla personelu szpitalaUdostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów oraz udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów: informacja

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:

Upoważnienie pacjenta

Upoważnienie opiekuna

 


Instrukcja archiwalna: plik do pobrania

Instrukcja kancelaryjna: plik do pobrania


Polityka Bezpieczeństwa Informacji: informacja

Polityka ochrony danych osobowych: informacja


Informacja dla pracowników w sprawie dodatkowego ubezpieczenia w wyniku epidemi COVID-19: informacja

Załączniki do ubezpieczenia: załączniki


Bezpłatne ubezpieczenie w AVIVA:

Ogólne informacje: plik do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia: plik do pobrania


Informacja o ochronie danych osobowych pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywiloprawnych: informacja


Regulamin Organizacyjny ZOZ w Łowiczu - załącznik do Zarządzenia nr 14/2024 z dnia 21.03.2024 r: regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu do Zarządzenia nr 14/2024 z dnia 21.03.2024 r: zał. nr 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZOZ w Łowiczu do Zarządzenia nr 14/2024 z dnia 21.03.2024 r: zał. nr 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego cennik do Zarządzenia nr 14/2024 z dnia 21.03.2024 r: zał. nr 3


Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta: treść ustawy


UCHWAŁA NR LXIV/412/2023 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 29.03.2023: Statut ZOZ w Łowiczu

UCHWAŁA NR LXXVI/475/2022 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 19.12.2023: Uchwała ZOZ w Łowiczu

UCHWAŁA NR LXXVII/480/2024 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 31.01.2024: Uchwała ZOZ w Łowiczu


Leczenie szpitalne - aktualna charakterystyka grup JGP z zarządzenia nr. 190/2023 Prezesa NFZ: JGP


Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ZOZ w Łowiczu: instrukcje do pobrania


Instrukcja użytkownika systemu informatycznego: instrukcja do pobrania


KARTY CHARAKTERYSTYK SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH: Pobierz plik

 • AKTIVATOR SEKUSEPT PULVER CLASSIC.pdf
 • CLOVIN_II_Septon.pdf
 • Formaldehyd 10% - 2017.pdf
 • FORMALDEHYD 10%.pdf
 • Gigasept FF new - 2017.pdf
 • Gigazyme.pdf
 • INCIDES N.pdf
 • INCIDIN FOAM.pdf
 • INCIDIN LIQUID SPRAY.pdf
 • INCIDIN OXY FOAM S.pdf
 • Incidin Pro.pdf
 • Medi - wipes DM.pdf
 • Medisept.pdf
 • MELISEPTOL FOAM PURE/FRESH.pdf
 • Nadtlenek wodoru 3%.pdf
 • Neodisher MediClean.pdf
 • Neodisher Septo DN.pdf
 • Neodisher Z.pdf
 • Octanisept.pdf
 • PODTLENEK AZOTU.pdf
 • Prontoderm Solution -roztwor.pdf
 • ProntOral.pdf
 • Prontoderm-roztwor.pdf
 • Prontosan-wound-gel-_zel-na-rany.pdf
 • SEKUSEPT AKTIV (908706).pdf
 • SEKUSEPT PULVER.pdf
 • Setumatic multiclean.pdf
 • Setuman Sofr Protect
 • SKINMAN SOFR PROTECT.pdf
 • Skinsept color.pdf
 • Skinsept mucosa.pdf
 • Skinsept Pur.pdf
 • Taski Sprint Degerm.pdf
 • Titan Chlor Plus Tablets.pdf
 • Velox Top AF Neutral.pdf
 • Velox Wipes.pdf
 • Velox Wipes NA.pdf

Kodeks Etyki: Kodeks

Procedura postępowania na wypadek zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych - Wersja 2.0: POBIERZ


PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu informuje, że od 1 stycznia 2021roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z dnia 04.10.2018r (Dz.U.z 2018r poz.2215 z późn.zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK. W zakładzie pracy zatrudnionych na dzień ogłoszenia jest 337 pracowników w tym zleceniobiorców. Proszę o składanie ofert w Sekretariacie ZOZ w Łowiczu ul.Ułańska 28 w godzinach 8.00- 15.00 do dnia 5 listopada 2020r, z adnotacją na kopercie „Pracownicze Plany Kapitałowe”. Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia ofert. Wybór instytucji finansowej nastąpi w porozumieniu z działającymi w zakładzie zakładowymi organizacjami związkowymi po przeprowadzeniu dodatkowej ustnej prezentacji ofert. Informacja o terminie ustnej prezentacji ofert zostanie zamieszczona na stronie (www.zoz.pol.pl) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w terminie 5 dni po upływie terminu składania ofert.