Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

E-rejestracja

Informacja o ochronie danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz, NIP: 834-14-56-538, Regon: 750079660, telefon: (46) 837 56 11,12,13, Fax: (46) 837 59 91, E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

Inspektor Ochrony Danych w ZOZ w Łowiczu jest dostępny w budynku administracyjnym, pokój nr 103, tel 46 837 56 11 wewn. 256, e-mail iod@zoz.pol.pl który udziela informacji oraz przyjmuje wnioski w sprawie ochrony danych osobowych.

Celem przetwarzania danych osobowych (w zakresie danych niemedycznych podstawą prawną jest art. 6 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych medycznych podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO ) jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzanie udzielaniem usług medycznych na podstawie Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przekazanie danych osobowych innym podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy.

Przechowywanie danych osobowych przez okres maksymalnie 30 lat, następuje na podstawie art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczenia.

Pacjent ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane pacjentów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani w sposób zautomatyzowany.


UWAGA! Rejestracja internetowa dotyczy tylko pacjentów stabilnych.

Przypadki określone przez lekarza na skierowaniu jako pilne rejestrowane są na wizytę bezpośrednio w rejestracji w lokalizacji poradni lub pracowni.

Rejestracja internetowa wymaga poprawnego wypełnienia wszystkich pól znajdujących się w formularzu.

Pacjent w dniu wyznaczonej wizyty musi się obowiązkowo zgłosić do rejestracji celem dokonania reszty formalności rejestracyjnych oraz potwierdzenia uprawnień do otrzymania świadczenia medycznego w danym dniu. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz skierowanie do poradni jeżeli jest wymagane.

Pacjenci uprawnieni do wizyty poza kolejnością:

  1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
  2. Zasłużeni dawcy przeszczepu.
  3. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
  4. Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.
  5. Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Jeżeli pacjent spełnia przynajmniej jeden z powyżej wymienionych kryteriów to uprzejmie prosimy o wpisanie tej informacji w polu uwagi.

Pacjent w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania maila otrzyma odpowiedź zwrotną o proponowanym terminie przyjęcia do wybranej poradni. Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Formularz rejestracji do pozostałych poradni i pracowni