Przejdź do treści

Kontakt telefoniczny do ZOZ w Łowiczu:

Fundusze Unijne

Darmowa rehabilitacja lecznicza w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie łowickim

Darmowa rehabilitacja lecznicza w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie łowickim
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Rehabilitacja lecznicza w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w powiecie łowickim

Celem głównym projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego przez 400 os. tj. 220 K i 180 M (wyłonionych z gr 420 osób objętych w projekcie I poradą rehabilitacyjną) zamieszkałych w powiecie łowickim, będących w wieku aktywności zawodowej (z czego min 50% UP to osoby w wieku 50 lat i więcej – 210 osób, a 30% UP to osoby wykonujące pracę siedzącą - min. 126 osób), ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii: M47–M51 i M53–M54 i stanem zdrowia umożliwiającym podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, poprzez objęcie ww. 400 osób (220K, w tym osoby niepełnosprawne jeśli się pojawią) rehabilitacją medyczną z elementami edukacji i warsztatami psychoedukacyjnymi, dzięki czemu min. 10% UP (min. 10% z ogółu UP i min. 10% z grupy osób po 50 r.ż.) podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie w okresie realizacji proj.: 01.01.2023- 31.10.2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 721 670,90 zł

Kwalifikacja formalna do Programu

 

Kandydaci na uczestników programu mogą zgłaszać się bezpośrednio do ZAKŁADU REHABILITACJI  działającym przy ZOZ w ŁOWICZU, gdzie będą  przeprowadzone niezbędne czynności związane z kryteriami formalnymi rekrutacji.

Etap administracyjny:

Uczestnik programu przed pierwszą wizytą u fizjoterapeuty przechodzi ścieżkę administracyjną która ma na celu zebranie danych niezbędnych do kwalifikacji programowych, oraz podpisanie stosownych dokumentów.

Dodatkowo kandydat na uczestnika programu ma obowiązek przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę swojego schorzenia np. RTG, rezonans, tomograf ale nie starszą niż jeden rok.

Preferencje przewidziane w pierwszeństwie dostępu do projektu mają osoby:

 • Wiek 50+;
 • Płeć;
 • Wykonywanie pracy siedzącej;

Kandydat wypełnia także oświadczenie uczestnika Programu dotyczącego nie korzystania ze świadczeń finansowanych z innych środków publicznych– korzystanie ze wskazanych tam świadczeń wyklucza z udziału w programie.

 

Kwalifikacja medyczna do Programu

Krok 1

I porada rehabilitacyjna

Kwalifikacja pacjenta do Programu przeprowadzona zostanie przez personel spełniający wymogi określone w projekcie (kadra medyczna). Kierowana osoba powinna dysponować dokumentacją medyczną zawierającą wyniki badań obrazowych i neurofizjologicznych, odpisy dokumentacji leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego. Przedstawiona dokumentacja, bądź dodatkowo zaświadczenie lekarskie, pozwala na potwierdzenie jednostki chorobowej dotyczącej układu ruchu zgodnej z kodami ICD-10 wymienionymi w Programie. Skompletowanie dokumentacji medycznej i wymaganych badań diagnostycznych leży po stronie uczestnika programu. Program nie przewiduje środków na badania diagnostyczne.  

Podczas wizyty kwalifikacyjnej przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad, uwzględniający m.in. takie aspekty jak zakres niesprawności/zaburzenia, stosowane dotychczas metody leczenia i rehabilitacji, zażywane leki, rodzaj stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego, informacje              o wykonywanej pracy zawodowej, nawykach ruchowych, aktywności fizycznej      i wykonuje odpowiednie badanie przedmiotowe (wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu - zakres i miejsce występowania bólu).  Szczegółowy wywiad kwalifikujący pacjenta do Programu ma na celu zwiększenie skuteczności podejmowanych działań poprzez identyfikację zagrożeń, uprzedzeń i barier, jakie mogą wystąpić ze strony pacjenta.

UWAGA!

Na tym etapie dokonywana jest ostateczna kwalifikacja pacjenta do Programu.

Krok 2

Rehabilitacja z elementami edukacji.

W ramach Programu pacjent odbędzie cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej. Zgodnie z rekomendacjami, edukacja w ramach działań usprawniających proces powrotu do pracy jest częścią mającą wpłynąć na zrozumienie przez pacjentów ich choroby oraz procesu leczenia. O rodzaju zlecanych zabiegów u poszczególnych pacjentów każdorazowo decyduje fizjoterapeuta kierując się wskazaniami i wytycznymi o jak największej sile dowodowej. Częstotliwość i czas trwania każdego z zabiegów określa fizjoterapeuta.

Krok 3

Warsztaty psychoedukacyjne.

 W warsztatach będzie mógł wziąć udział każdy uczestnik Programu, który został zakwalifikowany do etapu Krok 2.  Uczestnik Programu weźmie udział w dwóch indywidualnych warsztatach psychoedukacyjnych (każde spotkanie trwające min. 60 minut).

Warsztaty psychoedukacyjne prowadzone będą przez:

 • dietetyka (1 spotkanie),
 • psychologa (1 spotkanie prowadzone w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne).

Wśród tematów poruszanych podczas psychoedukacji znajdą się m.in.:

 • dieta w schorzeniach narządu ruchu (jak utrzymać prawidłową masę ciała - podstawowe zasady zdrowego żywienia),
 • psychospołeczne i organizacyjne czynniki związane z występowaniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego (duże tempo pracy lub wysokie obciążenie pracą; dostrzegana monotonia pracy; niska satysfakcja z pracy; niewielka swoboda decyzyjna/kontrola nad wykonywanymi czynnościami; niedostateczne wsparcie społeczne, walka ze stresem),
 • rozwój umiejętności psychospołecznych. Psychospołeczny aspekt rehabilitacji ma na celu naukę opanowywania sytuacji stresogennych i radzenia sobie z lękiem lub stanami obniżonego nastroju często towarzyszącymi chorobie. Ma także ułatwić akceptację ograniczeń, które narzuca pacjentom dana choroba,
 • związek pomiędzy sferą psychiczną i fizyczną - stres i umiejętność radzenia sobie z nim, techniki relaksacyjne (wpływ stresu, w tym zawodowego na nasilanie się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych).

Krok 4

II porada rehabilitacyjna (końcowa konsultacja).

Po zakończonym cyklu zabiegowym rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na II poradę rehabilitacyjną.

Osoba prowadząca końcową poradę rehabilitacyjną: przeprowadzi badanie diagnostyki funkcjonalnej pacjenta zgodnie z klasyfikacją ICF, wykona testy zgodne z ICF i zasadami diagnostyki funkcjonalnej np. test Otta, test Schobera(zaburzenia funkcjonalne ujemnie wypływające na obszar aktywności zawodowej i ograniczony zakres ruchomości).

 • Uczestnik wypełnia ankietę satysfakcji.
 • Osoba przeprowadzająca końcową konsultację określi dalsze zalecenia dla pacjenta i w razie potrzeby pokieruje do kontynuowania leczenia finansowanego ze środków publicznych.

 

# PLIKI DO POBRANIA #

Regulamin projektu

Szczegółowy harmonogram

Umowa ucztestnictwa

26.01.2023 12:52